Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

SPEEDYPAWS‚ z.s.

Dokumenty

 

STANOVY

Spolku

 

Speedypaws, z.s.

 

I. Název a sídlo

Spolek Speedypaws, z. s. (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Má sídlo: Záhlinice 67, 768 24 Záhlinice

II. Charakter spolku

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčili příznivci sportu, resp. kynologie.

 

III. Základní účely spolku

Základními účely spolku jsou:

-           podpora volnočasových aktivit mládeže;

-           svou činností seznamovat širokou veřejnost s kynologií.

 

 

IV. Činnosti spolku

Činnost sdružení je ryze zájmová, veřejně prospěšná a nevýdělečná. Sdružení se zabývá výcvikem a propagací kynologických sportů, zejména agility.

Cílem činnosti spolku je především:

-          pracovat na dovednosti a výkonnosti svých členů

-          podporovat členy klubu ve všech kynologických aktivitách

-          pravidelná organizace tréninků svých členů

-          pořádání závodů ve všech odvětvích kynologie

-          pořádání výcvikový kurzů

-          ve spolupráci s ostatními subjekty zabezpečovat podmínky pro sportovní, vzdělávací a výchovné akce

-          podílet se na pořádání akcí souvisejících s propagací kynologie

 

 

V. Členství spolku

Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území ČR.

Osoby mladší 18 ti let se můžou stát členem jen se souhlasem zákonného zástupce.

Členství vzniká dnem, kdy členská schůze spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky a:

1) potvrzením o absolvování dvou po sobě jdoucích základních kurzů výcviku pořádaného spolkem (např. kurz agility pro začátečníky + kurz agility pro pokročilé).

2) na základě sportovních výsledků a zkušeností.

 

Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, rodné číslo, případně telefonní spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele, u žadatelů do 18 let je nutný souhlas zákonného zástupce.

Členská schůze spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.

 

Člen spolku má právo zejména:

-          účastnit se veškeré činnosti spolku, volit výkonný výbor spolku a být volen do tohoto orgánu,

-          posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku,

-          předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku.

 

Člen spolku je povinen zejména:

-          dodržovat stanovy;

-          platit členské příspěvky;

-          sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce;

-          účastnit se akcí spolku.

 

Členství zaniká na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, dále úmrtím, vyloučením člena pro hrubé porušování stanov, neuhrazení členských příspěvků a dále pokud se člen bez uvedení důvodu nezúčastní třech po sobě jdoucích členských schůzí.

 

Členský příspěvek je stanoven ve výši:

-          řádný člen 1000Kč/ kalendářní rok

 

Členové nemohou provozovat výdělečnou činnost jménem spolku a na majetku spolku bez předchozího projednání na členské schůzi a odsouhlasení alespoň nadpoloviční většiny členů s právem hlasovacím.

 

Druhy členství:

 

Členství na dobu neurčitou;

-          Zakládající členové

-          Členové přijati výkonným výborem na ustavující schůzi

-          Ostatní členové zvolení členskou schůzi na vlastní žádost (jen v případě předchozího členství na dobu určitou)

Všichni tito členové mají právo hlasovací.

 

Členství na dobu určitou;

-          na základě písemné žádosti

-          členství je sjednané na 1 rok od rozhodnutí přijetí člena na členské schůzi

-          může být sjednané i vícekrát po sobě

-          členové mají práva a povinnosti členů (jako při členství na dobu neurčitou), kromě práva volit výkonný výbor, právo rozhodovat o přijetí nových členů a nakládat s majetkem spolku

 

 

VI. Orgány spolku

Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází nejméně dvakrát ročně aby:

a)      schválila případné změny stanov,

b)      zvolila na pětileté funkční období nejméně tříčlenný výkonný výbor spolku, případně tento výkonný výbor odvolala,

c)      schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období,

d)      určila koncepci činnosti spolku na další období,

e)      stanovila výši členských příspěvků,

f)       schválila rozpočet spolku na příští období,

g)      rozhodla o zrušení spolku,

h)      vyloučila člena pro hrubé porušování stanov.

 

Zasedání členské schůze svolává výkonný výbor spolku. Usnášeníschopná je, pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není- li členská schůze schopna usnášet, svolá výkonný výbor spolku náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.

Členská schůze bude svolána i v případě, že třetina členů spolku podá ke svolání podnět.

Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí výkonný výbor spolku, který si volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a pokladníka.

Výkonný výbor spolku je tříčlenný a jeho funkční období je pětileté. Předseda spolku je jeho statutárním orgánem. Předseda zastupuje spolek ve všech věcech společně s jedním členem výkonného výboru. Jeho funkční období je pětileté. Předseda a výkonný výbor jsou voleni na členské schůzi.

 

VII. Hospodaření spolku

-          Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzi, dary od fyzických a právnických osob, půjčkami od zakládajících členů podložené smlouvou, s poplatky za pořádané kurzy nebo získanými granty. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady.

-          S výsledky hospodaření seznamuje výkonný výbor členy spolku na každé členské schůzi.

-          V případě zániku spolku je majetek spolku prodán a budou v prvém případě vyúčtované zůstatky půjček od členů spolku podle smluv o výpůjčce spolku.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

-          Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

-          Stanovy byly schváleny na členské schůzi dne 25. listopadu 2016, se souhlasem všech zakládajících členů.  

-          Stanovy nabývají účinnosti dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně.

 

V Hulíně dne 25. listopadu 2016

 

 

 

 

 

TOPlist
Podporuje nás...
Podporuje nás...